Local Historic Landmarks


Fortress Kaleto / Shishmanova Fortress
The Fortress Kaleto is located on the western hill of nikopol, overlooking the city. It was initially built by the Romans as a border fortifying post, and Nikopol was then built around this fortress. The fortress has been found to contain artifacts dating back to the 11th century, from the Roman, Bulgarian, and Turkish periods of occupation. It was declared a cultural monument in 1965.

Крепостта “Калето” / Шишманова крепостКрепостта “Калето” се намира на западния хълм Никопол, изглед към града. Той първоначално е построен от римляните като граничен укрепителните и Никопол беше изградена около тази крепост. Крепостта е установено, че съдържа артефакти, датиращи от 11 век, от римски, български, и турски периоди на обитаване. Тя е обявена за паметник на културата през 1965 година.


Rock Church of St. Stephan
The Rock Church of St. Stephan is hollowed into the rocks above the Danube river 1 km to the East of Nikopol and it is made entirely from rocks. It was categorized as a natural landmark in 2003, and is part of a monastery complex from 10th – 11th century. It is said that one of the apostles – Andrei Purvozvanni, served in the church during his travels throughout the Black sea area.

Скалната църква “Св. СтефанСкалната църква “Св. Стефан Издълбана е в скалите над река Дунав на 1 км източно от Никопол и е направен изцяло от скали. Тя е категоризирана като за природна забележителност през 2003 г. и е част от манастирски комплекс от 10 – 11 век. Тя се казва, че един от апостолите – Андрей Purvozvanni, служи в църквата по време на пътуванията си през района на Черно море.


St. Petur & Pavel Temple & Medieval Monastery
The temple of St. Petur & Pavel is a medieval cross-domed church and has a beautiful dual dome design. The architecture is classified as Turnovsko-Neseburska, and it was built during the 13th and 14th centuries. It was classified as an architectural monument of national importance in 1927, as it is part of a medieval monastery complex.

Св. Петър и Павел, Храм и средновековен манастирХрамът “Св. Петър и Павел” е средновековна кръстокуполна църква и има красива двойна дизайн купол. Архитектурата е класифициран като Turnovsko-Neseburska, и тя е построена през 13-те и 14-ти век. Той бил класифициран като архитектурен паметник на културата от национално значение през 1927 г., тъй като е част от средновековен манастирски комплекс.


The Assumption of the Holy Virgin Orthadox Temple
The Assumption of the Holy Virgin Temple was built in 1840, and still functions today. This church is decorated with richly colored hand painted icons from 1841, and it has bishops thrown carved from wood. It was declared a cultural monument in 1927 for national importance, and a local monument in 1976 for architecture and art.

Успение на Пресвета Богородица Orthadox ХрамУспение на Пресвета Богородица Храмът е построен през 1840 г., и днес, все още функционира. Тази църква е украсена с богато оцветени ръчно рисувани икони от 1841, и го е хвърлил епископи, издълбани от дърво. Тя е обявена за паметник на културата през 1927 г. за национално значение, както и местен паметник през 1976 г. за архитектура и изкуство.


Smolyanovi House & Vasil Levsky Refuge Museum
The Smolyanovi House is a classic example of Bulgarian living in the 1880’s, and gave refuge to Vasil Levsky during dangerous times. V. Levsky was a freedom fighter, and founder of the Internal Revolutionary Organization. He was known as the “Apostle of Freedom” for Bulgaria and lived from 1837 to 1873.

Smolyanovi House & Refuge Музей “Васил ЛевскиSmolyanovi Къща е класически пример на българския живот в 1880-те години, и даде убежище на Васил Левски по време на опасни времена. В. Левски е борец за свобода, и основател на Вътрешната революционна организация. Той е бил известен като “Апостолът на свободата” за България и е живял от 1837 да 1873.


Archeology & Renaissance Museum Collection
The Archeology & Renaissance Museum is in the Cultural Center. It contains over 160 pieces, including photographs, paintings and artifacts representing the archeology and renaissance times of the area.

Археология и ренесансовия музей колекцияАрхеология и ренесансовия музей е в културния център. Тя съдържа над 160 парчета, включително фотографии, картини и артефакти, представляващи пъти археология и възраждане на района.


The Fountain of Elia
The Fountain of Elia represents the antique sarcophagus of the wife of Fronton, the Roman Financial Officer. It has an epitaph and plaque which date to 160 – 181 AD; the Fountain of Elia is located 1 km inland from the Danube river and is near the Assumption Church.

Фонтанът на ЕлияФонтанът на Elia представлява античен саркофаг на съпругата на фронтон, римски финансов директор. Тя има представлява епитаф и плака, която дата до 160 – 181 “АД, Фонтана на Елия се намира във вътрешността на 1 км от река Дунав и е в близост до Успение Богородично.


The Monument for the Victory of Nikopol
On the Eastern hill above Nikopol sits the Monument of Victory, commemorating the 1,300 Russian and Romanian soldiers who fell during the liberation of Bulgaria in 1877. This monument was constructed in 1906, and has beautiful views of the Danube river.

Паметник за победата на НикополНа източния хълм над Никопол седи на Паметника на победата, посветена на 1300 руски и румънски войници, които паднаха по време на освобождението на България през 1877 година. Този паметник е построен през 1906 г., и има красива гледка към река Дунав.


Historic Monuments & Statues

 • “600 Since the Battle of Nikopol” – the only symbol in Bulgaria for the European Peoples for Unification
 • Monument of the volunteers from Nikopol
 • Monument for Russian soldiers who perished in Div Bair, 2.5 km to the South of Nikopol
 • Common grave for Russian soldiers who perished in Baladja, 2 km to the West of Nikopol
 • Monument for major Vasil Nikolaevitch Volchanetsky from the 20th infantry Galitsky regiment
 • Monument for Vasil Levsky

Исторически паметници и статуи

 • “600 След битката при Никопол” – единственият символ в България за европейските народи за Съединението
 • Паметник на доброволци от Никопол
 • Паметник на руските войници, загинали в Div баир, на 2.5 км на юг от Никопол
 • На Обща гроба на руски войници, загинали в Baladja, на 2 км западно от Никопол
 • Паметник на Васил-майор Николаевич Volchanetsky от 20 полк пехота Galitsky
 • Паметник на Васил Левски
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s